Tarieven

Algemeen

Goede rechtsbijstand moet voor iedereen toegankelijk zijn. Bij Gerrits Advocatuur kunt u worden bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (via de Raad voor Rechtsbijstand) of op basis van een uurtarief.

Kosten voor juridische bijstand moeten overzichtelijk en helder zijn. Een eerste gesprek van 30 minuten is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit kennismakingsgesprek / oriënterend gesprek zal de zaak worden doorgesproken en zal, indien mogelijk, een advies worden gegeven. Mocht uit het gesprek een zaak voort komen dan zal zoveel als mogelijk duidelijkheid worden gegeven over het vermoedelijke verloop van de zaak, de daarmee gepaard gaande kosten en de relevante aandachtspunten.

Gefinancierde rechtshulp / toevoeging

Bij het inplannen van het kennismakingsgesprek zal al worden gekeken of u in aanmerking kunt komen voor gefinancierde rechtshulp (ook wel een toevoeging genoemd). Indien dat het geval is zal aan u het advies worden gegeven om telefonisch via het Juridisch Loket een doorverwijzing naar Gerrits Advocatuur te vragen. Met de betreffende doorverwijzing zal gefinancierde rechtshulp voor u worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de Raad voor Rechtsbijstand aan u gefinancierde rechtshulp verleent zal aan u een eigen bijdrage worden opgelegd. Daarnaast zal aan u dan tevens een eigen bijdrage, griffierecht (in geval van een procedure bij de rechtbank) en kosten voor eventueel op te vragen uittreksels worden doorbelast. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op de website www.rvr.org.

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, zullen werkzaamheden worden verricht tegen een tarief van €. 185,- per uur, te vermeerderen met 21% btw. Er zullen geen kantoorkosten in rekening worden gebracht.

In bijzondere gevallen kan van het hierboven vermelde uurtarief worden afgeweken. Dit zal dan vooraf met u worden besproken.