Algemene voorwaarden Gerrits AdvocatuurArtikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gerrits Advocatuur: de eenmanszaak Gerrits Advocatuur, ook wel aangeduid met “het kantoor”, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaat / advocaten en overige medewerkers, die voor Gerrits Advocatuur werkzaam zijn.
b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Gerrits Advocatuur tot het verrichten van diensten.
c. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.
d. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden
e. Verschotten: elke vergoeding van de te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
f. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Gerrits Advocatuur.
g. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Gerrits Advocatuur en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Gerrits Advocatuur of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht door Gerrits Advocatuur per brief, fax of e-mail.
Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst
1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Gerrits Advocatuur aan cliënt.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Anderen dan de cliënt kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3. De cliënt vrijwaart Gerrits Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door Gerrits Advocatuur verrichte werkzaamheden ten behoeven van de cliënt.
4. Indien dat, naar het oordeel van Gerrits Advocatuur, het in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Gerrits Advocatuur het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, zulks zoveel mogelijk na vooraf in overleg te treden met de cliënt. Gerrits Advocatuur zal in dat geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gerrits Advocatuur is echter in geen geval aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
5. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Gerrits Advocatuur in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.
6. Zowel Gerrits Advocatuur als de cliënt heeft de mogelijkheid de opdracht tussentijds te beëindigen, zulks onverminderd de gehoudenheid van de cliënt om de kosten die gemoeid zijn met de door Gerrits Advocatuur verrichte werkzaamheden te voldoen.
Artikel 5 - Verplichtingen cliënt
1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gerrits Advocatuur aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Gerrits Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften
1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
Artikel 7 – Honorarium en declaratie
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van Gerrits Advocatuur. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen. Het gewijzigde honorarium zal alsdan eveneens van toepassing zijn op reeds lopende opdrachten.
3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht.
6. Naast het honorarium is de cliënt aan Gerrits Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers. Deze verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht bij de cliënt.
7. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand
1 Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage
wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar.
2 Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt Gerrits Advocatuur op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of deze in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
3 Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan Gerrits Advocatuur.
4 Gerrits Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Het voorschot zal ten minste gelijk zijn aan de laagste eigen bijdrage. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een hogere eigen bijdrage oplegt dan bij de cliënt in rekening is gebracht, is de cliënt gehouden het verschil aan Gerrits Advocatuur te voldoen. De door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage die door de cliënt aan Gerrits Advocatuur is voldaan, wordt in geen geval aan de cliënt geretourneerd. Ook niet in het geval de cliënt zich tot een andere advocaat wendt met het verzoek zijn of haar belangen te behartigen ter zake dezelfde kwestie.
5 Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, vertaalkosten buiten het forfait van de raad voor Rechtsbijstand vallen niet onder het bereik van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
6 De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.
Artikel 9 - Betaling
1 Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Gerrits Advocatuur te geschieden.
2 Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving overmaking van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of ten kantore van Gerrits Advocatuur door middel van een wettig betaalmiddel.
3 Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
4 Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de vertragingsrente, welke gelijk is aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim
1 Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Gerrits Advocatuur na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.
2 Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door Gerrits Advocatuur zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van Gerrits Advocatuur.
3 Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Gerrits Advocatuur naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten dan wel de opdracht te beëindigen. Gerrits Advocatuur kan in een dergelijk geval – mocht er sprake zijn van een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging – de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om over te gaan tot intrekking / tussentijdse beëindiging van de verstrekte toevoeging. Gerrits Advocatuur is niet aansprakelijk voor de alsdan ontstane schade als gevolg van de opschorting dan wel de tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden.
4 Gerrits Advocatuur heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Gerrits Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gerrits Advocatuur kenbaar hoorde te zijn.
2. Gerrits Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Gerrits Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Gerrits Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
4. Gerrits Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.
5. Iedere aansprakelijkheid van Gerrits Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Gerrits Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
6. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
7. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Gerrits Advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Gerrits Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
Artikel 13 - Archivering
1. Gerrits Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 7 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Gerrits Advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.
3. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
Artikel 14 – Klachten- en geschillenregeling
1. Gerrits Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Gerrits Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Gerrits Advocatuur t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
4. De cliënt dient zijn klacht aan Gerrits Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
5. Gerrits Advocatuur zal vervolgens in overleg treden met de cliënt om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal Gerrits Advocatuur de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Gerrits Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
6. De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Gerrits Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
8. Gerrits Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten

Bel
Mail
Contact
Herenstraat 7
6602 BA Wijchen
Tel.: 024-6411555
info@gerritsadvocatuur.nl
Post- en bezoekadres
Gerrits Advocatuur
Gerrits Advocatuur © 2024    |   Disclaimer    |    Algemene voorwaarden    |    Privacystatement    |    Website: ROYALwebsites
Gerrits Advocatuur © 2024        Disclaimer
Algemene voorwaarden         Privacystatement
Website: ROYALwebsites